Print

آغاز به کار کارگروه فرهنگ و هنر

Hits: 2509

بنام ایران و ایرانی

پرسید دانا از مینوی خرد که خرد بهتر است یا هنر؟ مینوی خرد پاسخ داد: خردی که با آن نیکی نیست، آنرا خرد نباید شمرد و هنری که خرد با آن نیست، آنرا هنر نباید دانست.

سپس دانا پرسید: چیست آن چیزی که کسی را از آن سیری نیست؟ و چیست آن چیزی که هرکس نتواند برباید؟ و چیست آن چیزی که به بها نتوان خرید؟ و چیست آن چیزی که هر کسی از آن خوشنود است؟

مینوی خرد پاسخ داد: دانایی است که کسی از آن سیری ندارد و فرهنگ است که کسی نمی تواند آنرا برباید و هوش و اندیشه است که با بها نمی توان آن را خرید و خرد است که هر کس از آن خشنود است.

براستی ما ایرانیان که دو هزار و پانصد سال پیش چنان سر بلند بودیم که به جهان و جهانیان آزادی می بخشیدیم و تمدن و فرهنگ جهان وامدار ما بود، چه شد که امروز در شمار بی خردان در آمده ایم؟ چه شد که فرهنگ گهر بار ما در دل سیاه شنزار دفن شد؟ و با گم شدن شناسه و هویت ملی از آزادگی جدا شدیم و تبدیل به برده و بنده گشتیم؟

آنچه امروز جهانیان از حقوق بشر یاد می کنند، یادگار پادشاه مردم دوست ما کورش بزرگ است.

کورش حافظ فرهنگ آزادگی، تمدن و بشر دوستی بوده و اینگونه است که ما ۲۳ سده پیش تر از اروپاییان بنیانگذار منشور حقوق شهروندان بوده ایم. با نگاه کوتاهی به گذشته و تاریخ ایران به خوبی در مییابیم، که هر گاه به کشور ما شبیخون زده شده و تازش هایی روی داده است، تنها با نیروی فرهنگ توانسته ایم بر دشمنان خود پیروز شویم و این بار نیز با یاری فرهنگ گران سنگ خود بر اهریمنان و فرهنگ زمخت آنها پیروز خواهیم شد.

پاسداران فرهنگ ایران همواره در صف مقدم نبرد حضور داشته اند و دلاورانه گام در میدان پیکاری بی زینهار نهاده و به جنگ پلیدی ها رفته اند. با خامه روشنگر خود پرده های خرافه و خرافه پروری را پاره کرده اند و به پاسداری از زبان، ادبیات، تاریخ، هنر و جشن های خود پرداخته اند.

امروز اعضای گروه فرهنگ و هنر کنگره رهایی ایران به همراه فرزانگان آشکار و پنهان با پیروی از فردوسی سپهسالار به پاسداری هویت ملی و فرهنگ ایرانی خود افتخار کرده و امید آنرا دارند تا پیوند گسسته بین مردم پاک نهاد خود را با گذشته گهر بارشان، بار دیگر برقرار کنند. امروز ناسیونالیسم ملی ایران به همراه فرهنگ درخشان آن، رهنمود و راهگشای پیروزی ما در نبرد با تبهکاران ارتجاعی تازی پرست می باشد.

از تمامی هم میهنان خود می خواهیم که ایرانی بیندیشند، ایرانی بنگارند و ایرانی زندگی کنند.

 

کار گروه فرهنگ و هنر کنگره رهایی ایران

۲۹ خرداد ۲۵۷۷ ایرانی

۱۹ ژوئن ۲۰۱۹ میلادی

.