Reza Shah

 

زادروز بنیانگذار ایران نوین فرخنده باد


۲۴اسفند، زادروز رضاشاه کبیر، بنیانگزار ایران نوین، پرچمدار بزرگ سازندگی و یکپارچگی، بر همه ایرانیان خجسته باد!
 
پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
کنگره رهایی ایران