Hits: 186
پشتیبانی قاطع کنگره رهایی ایران از پیمان نوین

logo200

پشتیبانی قاطع از پیمان نوین

 

هم میهن گرامی،
شاهزاده رضا پهلوی در پیام دوشنبه هفتم مهر ماه با ارائه پیمان نوین، راه و مسیر گذار از جمهوری جهل ‏و جنایت اسلامی را در ‏همکاری و همیاری ‏گروه‌ها و سازمانهای برانداز دموکراسی خواه و باورمند به ‏سکولاریزم دانستند و به همه گروههای اپوزیسیون ‏دموکراسی خواه فارغ از گذشته و ‏سابقه تاریخی خود ‏برای نجات ایران دست یاری و دوستی دراز کردند.‏
همانگونه که ایشان فرمودند آماج این پیمان نه تنها تصاحب قدرت نیست، بلکه تلاش برای برقراری ‏نظامی است که هرگز در ‏انحصار شخص و یا ‏گروهی خاص نباشد، زیرا اعتقاد و باورمندی ایشان به ‏حاکمیت مردم به عنوان تنها آلترناتیو و قانون برآمده از ‏رأی مردم، نشانه‌ای شفاف از این ‏مدعا است.‏
امروز مسئولیت تاریخی بر دوش همه ماست و هر کس باید بداند که در کدام سوی ایستاده: در سمت ‏ایران (نور) یا جمهوری اسلامی (تاریکی).‏
در بیش از یکسال گذشته ، کنگره رهایی ایران با همکاری گروه ها و سازمان های سیاسی، یک ‏جبهه ‏مبارزه متشکل از فراکسیون‌های باورمند به ‏جمهوری‌ پارلمانی و پادشاهی ‌پارلمانی را، با حفظ استقلال ‏‏سیاسی و تشکیلاتی آنان، برای همکاری نزدیک و استراتژیک در انجمنی بنام ‏‏«همگرایی ملی ‏ایرانیان – ‏هما» ساماندهی کرده است. آماج این انجمن، مدیریت یک دوران انتقالی کنترل شده بدور از ‏‏خشونت، و استقرار نظام منتخب مردم ‏ایران برآمده از رأی آنان می باشد. ‏
کنگره رهایی ایران ضمن اعلام حمایت قاطع از پیمان نوین، اعلام می‌دارد که با سایر سازمان‌ها و ‏گروه‌های دموکراسی خواه باورمند به سکولاریزم ‏در راستای براندازی فرقه تبهکار همکاری خواهد نمود.‏

پاینده ایران
زنده باد ملت دلیر ایران
کنگره رهایی ایران
سه‌شنبه پانزدهم دی ماه ۱۳۹۹ برابر با ششم اکتبر ۲۰۲۰‏