نادر فرید (دبیر شورا)

مشاور ارشد بازاریابی و تبلیغات بنیانگذار انجمن مرکز راهنمای ایرانیان در کانادا با هدف کمک به جامعه و مهاجران ایرانی در منطقه. بنیانگذار سامانه پادشاهی خواهان ایران با هدف خنثی کردن فعالیتهای جمهوری اسلامی درخارج از کشور و مبارزه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی در ایران.